Rytmika

W ciągu całego roku przedszkolnego w każdej grupie wiekowej wprowadzane są piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

  • dynamiczne: uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem
  • agogiczne: ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki
  • artykulacyjne: uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych
  • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej
  • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych

Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórcza postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google Plus