Formularz zgłoszeniowy
FORMULARZ ON-LINE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MISIOWO” W CHORKÓWCE
RODZICE / OPIEKUNOWIE
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI
Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU
PONADTO


  • Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola – w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu - danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)
  • W/w informacje są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie
  • Podpisy zostaną złożone w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola
Visit Us On FacebookVisit Us On Google Plus